Chinese Taal en Cultuur

Landelijk wordt er op zo’n 50 voortgezet onderwijs scholen het vak ‘Chinese Taal en Cultuur’ in verschillende vormen gegeven. Dat varieert van Chinees als Moderne Vreemde Taal (MVT) tot Chinees als keuze- of verrijkingsvak. In 2010 startte vanuit OCW en SLO een pilot op 9 scholen om te onderzoeken of Chinees als volwaardig eindexamenvak haalbaar was. In 2013 gaf staatssecretaris Dekker het groene licht voor Chinees als eindexamenvak. Vooralsnog mogen alleen pilotscholen Chinees als eindexamenvak aanbieden. Binnenkort verschijnt de Handreiking Schoolexamen Chinees van het SLO en we hopen van OCW op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over het tijdschema van de landelijke invoering van Chinees als eindexamenvak.
Om aan de wettelijke eis van bevoegde docenten te voldoen, verzorgt ICLON sinds 2011 een eerstegraads docentenopleiding en ontwikkelt Hogeschool Windesheim in Zwolle een tweedegraads docentenopleiding.
De sectie Chinees van Levende Talen is vanaf het begin betrokken bij deze ontwikkelingen en blijft deze kritisch volgen. Als vertegenwoordiger van de docenten Chinees is zij een actieve gesprekspartner bij de betrokken instanties.
Gezien de internationalisatie van het onderwijs en het belang dat onderwijsinstanties hechten aan de zogenaamde 21st century skills, wordt op steeds meer onderwijsinstellingen het vak Chinees aangeboden. Dit varieert van lager onderwijs tot onderwijs voor hoogbegaafden, van keuzevak op universiteiten en hogescholen tot cursussen voor volwassenen.
De sectie Chinees van Levende Talen onderkent dat het succes van het vak Chinees afhangt van de mate van professionalisering op het gebied van o.a. vakinhoud en -didactiek, toetsing, scholing docenten en leeromgeving. Zij organiseert daarom o.a. workshops, informatie-voorziening en uitwisseling van kennis en studiemateriaal tussen docenten.