Brief van Arie Slob over de invoering van Chinees als examenvak op de Havo

De hele brief is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25352&did=2020D53220

29 546                 Vermindering regeldruk OCW

Nr. 33                  Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

[…..]

1. Structureel en breed toegankelijk maken

De eerste categorie zijn deelexperimenten waarvan ik de uitkomsten structureel mogelijk en breed toegankelijk maak voor scholen, of dat reeds zijn. Uit deze deelexperimenten blijken positieve effecten voor de leerlingen, de scholen en het stelsel.

1.1 Chinees als examenvak havo (VO)

Twee scholen voeren dit deelexperiment uit. Beide scholen bieden in het kader van dit experiment Chinees aan als examenvak havo, wat net zoals het reeds bestaande vak Chinees op vwo-niveau, alleen wordt afgesloten met een schoolexamen. Daarnaast biedt één van de twee scholen Chinees als verplicht vak in de onderbouw aan, de andere school als keuzevak in de onderbouw. Dat betekent dat het vak als doorlopende leerlijn in de scholen is neergezet. De havoleerlingen volgen de verkorte variant van het vwo vak Chinees (Elementair niveau, A1 niveau). De lange variant (A2 niveau) kan alleen door de vwo-leerlingen gevolgd worden, omdat leerlingen hiervoor zes jaar Chinees moeten hebben gehad.

Ik zie vele voordelen van Chinees op het havo. Ik ga daarom Chinees als schoolexamenvak op het havo invoeren, waardoor scholen voor havo dit kunnen aanbieden aan hun leerlingen. Er hebben zich – naast de twee scholen in het experiment – al scholen gemeld die hier interesse voor hebben. Ik vraag het SLO om een examenprogramma op te stellen en ik ga het Eindexamenbesluit VO aanpassen.’

[…]

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob